ƒидактичн≥ особистост≥ уроку ≥нформатики

”роки ≥нформатики мають своњ особистост≥.

1.—истематична робота учн≥в з компТютером на кожному уроц≥ ≥нформатики.

2.¬икористанн¤ ѕ  разом з доц≥льними ѕ« дозвол¤Ї вдосконалити стиль та прийоми роботи вчител¤ за рахунок перекладанн¤ на ѕ  рутинних операц≥й ≥ забезпеченн¤ вчителев≥ творчого п≥дходу до розвТ¤зуванн¤ завдань навчанн¤ ≥ вихованн¤. ѕри використанн¤ ѕ  навчально-п≥знавальна д≥¤льн≥сть значно ≥нтенсиф≥куЇтьс¤, учн≥ встигають розвТ¤зувати значно б≥льше р≥зних задач, то при цьому виникаЇ значно б≥льше проблемних ситуац≥й ≥ запитань, у зТ¤суванн≥ ¤ких повинен брати участь вчитель.

3.      –озвиток компТютерноњ техн≥ки, засоб≥в телекомун≥кац≥й та в≥дпов≥дного ѕ« даЇ можлив≥сть вчителев≥ використовувати нов≥ форми навчанн¤: телекомун≥кац≥йн≥ проекти, практикуми, б≥нарн≥ уроки.

4.      м≥ж предметний характер зм≥сту навчанн¤ ≥нформатики дозвол¤Ї розгл¤нути цю навчальну дисципл≥ну ¤к ≥нтеграц≥ю та узагальненн¤ вивчених учн¤ми основ наук.

5.      уроки ≥нформатики мають, ¤к правило, п≥двищений емоц≥йний стан учн¤, зан¤тт¤м характерна б≥льша свобода сп≥лкуванн¤ учн≥в на уроц≥.

6.      част≥ше впроваджуЇтьс¤ на уроках ≥нформатики система взаЇмодопомоги учн≥в за рахунок визначенн¤ вчителем найб≥льш усп≥шно працюючих учн≥в.

7.      систематичне використанн¤ компТютера дл¤ розвТ¤занн¤ навчальних задач створюЇ передумови дл¤ коп≥юванн¤ д≥й педагога, вчитель одержуЇ можлив≥сть одночасноњ роботи ≥з вс≥ма учн¤ми при збереженн≥ принципу ≥ндив≥дуальност≥ за допомогою локальноњ мереж≥.

8.      р≥зна базова п≥дготовка учн≥в приводить до того, що першочерговою стаЇ реал≥зац≥¤ принципу диференц≥ац≥њ та ≥ндив≥дуал≥зац≥њ навчанн¤.

9.      сучасний розвиток ≥нформац≥йних та комун≥кац≥йних технолог≥й потребуЇ в≥д вчител¤ високоњ профес≥йноњ компетентност≥.

10.  динам≥чн≥сть зм≥сту навчанн¤, ѕ« потребуЇ в≥д вчител¤ пост≥йного п≥двищенн¤ профес≥йного р≥вн¤, самоосв≥ти та самовдосконаленн¤.

 

ѕ≥дготовка вчител¤ до уроку.

ѕлануванн¤ роботи вчител¤ ≥нформатики зд≥йснюЇтьс¤, ¤к правило, перед кожним навчальним п≥вр≥чч¤м, коли складаЇтьс¤ календарний план з кожного предмета, ≥ прот¤гом навчального року, коли складаютьс¤ тематичн≥ плани з окремих тем ≥ плани або конспекти до кожного уроку (поурочн≥ плани, плани-конспекти).

 алендарний план затверджуЇтьс¤ адм≥н≥страц≥Їю школи, кер≥вником методичного обТЇднанн¤ вчител≥в ≥нформатики району≥ м≥стить навчальний матер≥ал програми, розпод≥лений за уроками. ¬читель може вносити до календарного плану певн≥ зм≥ни на основ≥ обТЇктивних обставин та зм≥н у навчальному процес≥: стан усп≥шност≥ учн≥в та конкретн≥ умови роботи класу.

Ќаведемо приклад календарного плануванн¤ дл¤ вчител¤ (табл. ƒодатка)

ƒосить ефективною формою плануванн¤ роботи п≥д час вивченн¤ окремих тем Ї складанн¤ тематичних план≥в. ” тематичному план≥ Ї можлив≥сть ч≥тко спланувати систему урок≥в, повторенн¤ з метою актуал≥зац≥њ опорних знань ≥ поточне повторенн¤ дл¤ закр≥пленн¤ вивченого ран≥ше, передбачити використанн¤ програмного забезпеченн¤, лабораторн≥, практичн≥ ≥ контрольн≥ роботи, системи вправ, ¤к≥ виконуватимутьс¤ на уроц≥ й удома.

‘орма тематичного плану може бути р≥зною.

ѕ≥дготовку до уроку доц≥льно починати з перегл¤ду календарного або тематичного плану, плану або конспекту попереднього уроку щоб зТ¤сувати, ¤к виконано план попереднього уроку. “реба ще раз розгл¤нути можлив≥ способи розвТ¤зуванн¤ тих вправ ≥ задач, ¤к≥ пропонувались учн¤м ¤к домашнЇ завданн¤.

ѕ≥сл¤ цього необх≥дно уважно вивчити в≥дпов≥дний матер≥ал п≥дручника, ознайомитись з методичними пос≥бниками, в≥дпрацювати матер≥ал на компТютер≥, продумати, ¤к≥ треба використати засоби навчанн¤ та програмне забезпеченн¤.

¬ажливо правильно поставити дидактичну мету, д≥брати зм≥ст навчального матер≥алу, враховуючи потреби р≥вневоњ диференц≥ац≥њ, продумати тип уроку, його структуру, типи використанн¤ компТютера на уроц≥, д≥брати доц≥льн≥ методи ≥ прийоми дос¤гненн¤ мети, орган≥зац≥йноњ форми, засоби навчанн¤. “ребавизначитись щодо форм проведенн¤ контролю та оц≥нюванн¤ знань учн≥в.(—л≥д зазначити, що з введенн¤м тематичного оц≥нюванн¤ проблема накопичуванн¤ оц≥нок не стоњть так гостро, ¤к ран≥ш, але дл¤ орган≥зац≥њ зворотного звТ¤зку учн¤-учитель, дл¤ вчасноњ корекц≥њ зм≥сту та метод≥в роботи, дл¤ рефлекс≥њ учн≥в, сл≥д орган≥зувати опитуванн¤-оц≥нюванн¤ ¤комога б≥льш учн≥в кожного уроку. ÷е може бути бл≥цопитуванн¤ в письмовому вид≥, тестов≥ завданн¤ з обмеженн¤м по часу та к≥льк≥стю питань, пошук помилок в стандартних алгоритмах д≥й (1-2 завданн¤), впор¤дкуванн¤ пор¤дку д≥й дл¤ розвТ¤занн¤ задач≥ тощо).

якщо проводитиметьс¤ лабораторна або практична робота, то сл≥д розробити р≥знор≥внев≥ завданн¤ дл¤ ≥ндив≥дуального виконанн¤. ќбовТ¤зково сл≥д продумати, ¤к≥ записи ≥ в ¤кий спос≥б будуть розташован≥ на дошц≥, що учн≥ записують в зошитах, ¤к одержуватимуть завданн¤ дл¤ виконанн¤ роботи на компТютер≥, ¤к ≥ хто перев≥р¤ти правильн≥сть виконанн¤ такоњ роботи, де (компТютер, папка, ≥мТ¤ файлу) збер≥гатимутьс¤ результати роботи учн≥в при практикумах та лабораторних роботах.

якщо урок потребуЇ виготовленн¤ дидактичних матер≥ал≥в, компТютерних презентац≥й, то зробити це варто заздалег≥дь. –етельно п≥дгодовуЇтьс¤ зм≥ст домашнього завданн¤, передбачаЇтьс¤ час ≥ форму поданн¤ його учн¤м. “≥льки п≥сл¤ цього можна братис¤ до складанн¤ плану або конспекту уроку (¤кий Ї обовТ¤зковим документом дл¤ вчител¤, без на¤вност≥ ¤кого, нав≥ть, адм≥н≥страц≥¤ школи маЇ право не допускати вчител¤ до проведенн¤ уроку). ѕоурочн≥ плани за формою можуть бути дов≥льними, але в≥дбивати мету уроку, його структуру, методи, орган≥зац≥йн≥ форми ≥ засоби, ¤к≥ використовуватимутьс¤ на уроц≥, необх≥дний навчальний матер≥ал, ѕѕ«, домашнЇ завданн¤).

Ќаведемо ор≥Їнтований перел≥к в≥домостей, ¤к≥ включаютьс¤ до плану чи конспекту уроку:

1.      дата проведенн¤ уроку, предмет, клас, номер ≥ тип уроку;

2.      тема уроку;

3.      п≥знавальн≥, виховн≥, розвивальн≥ ц≥л≥ уроки;

4.      перел≥к наочних пос≥бник≥в, “«Ќ, навчального обладнанн¤, роздаткового матер≥алу, прикладного ѕ«, методичноњ л≥тератури, електронний адрес ≥нформац≥йних ресурс≥в в ≤нтернет≥, ¤к≥ використовуютьс¤ на уроц≥;

структура уроку, його зм≥ст, методи навчанн¤, ор≥Їнтована тривал≥сть кожного етапу уроку, знанн¤ ≥ навички, ¤к≥ перев≥р¤тимутьс¤; орган≥зац≥¤ ≥нших вид≥в навчальноњ д≥¤льност≥ учн≥в.

 

ѕам'¤тка в≥дв≥дуючому урок.

  1. ѕравильн≥сть вибору мети уроку:

Ј        в≥дпов≥дн≥сть календарному плану;

Ј        чи пов≥домлена тема, мета ≥ задач≥ уроку, що вивчаЇтьс¤;

Ј        ступ≥нь виконанн¤ ц≥лей ≥ задач уроку, р≥вень њх р≥шенн¤.

  1. “ип уроку:

Ј урок засвоЇнн¤ знань, ум≥нь ≥ навичок;

Ј ”рок застосуванн¤ знань, ум≥нь ≥ навичок;

Ј ”рок узагальненн¤ ≥ систематизац≥њ;

Ј  омб≥нований урок ≥ ≥н.

  1. —труктура уроку (етап уроку).
  2. ќц≥нка зм≥сту учбового матер≥алу:

Ј        науков≥сть;

Ј        доступн≥сть;

Ј        наочн≥сть;

Ј        актуал≥зац≥¤;

Ј        складн≥сть ≥ трудом≥стк≥сть;

Ј        систематичн≥сть;

Ј        системн≥сть, св≥дом≥сть.

  1. ћетоди:

ј)

Ј        —ловесний (вербальний)

Ј        ¬≥зуальний (наочний), практичний;

Ѕ)

Ј        —туп≥нь самост≥йност≥;

Ј        ≤нформац≥йно-репродуктивний;

Ј        „астково-пошуковий (евристичний);

Ј        “ворчий.

  1. ‘орми:

Ј        ‘ронтальн≥;

Ј        ≤ндив≥дуальн≥;

Ј         олективн≥;

Ј        √рупов≥;

Ј        ‘ронтально-≥ндив≥дуальн≥

  1. ќц≥нююча д≥¤льн≥сть вчител¤:

Ј        Ќа¤вн≥сть системи обл≥ку;

Ј        «воротний зв'¤зок;

Ј        ќб'Їктивн≥сть;

Ј         оментуванн¤ оц≥нок;

Ј        ѕерев≥рка зошит≥в.

  1. ѕодача домашнього завданн¤:

Ј        ќбс¤г;

Ј        —кладн≥сть;

Ј        ‘орма (усно, письмово, на дошц≥);

Ј        ƒоц≥льн≥сть;

Ј        ќбл≥к ≥ндив≥дуальних особливостей.

  1. ќптимальн≥сть умов проведенн¤ уроку:

Ј        “ехн≥чн≥ засоби навчанн¤/засоби мульт≥мед≥¤;

Ј        ћорально-психолог≥чний кл≥мат (стиль сп≥лкуванн¤, педагог≥чний такт, тон Ц жвав≥сть, мл¤в≥сть, байдуж≥сть, бадьор≥сть, р≥шуч≥сть або пов≥льн≥сть);

Ј         ультура мови (поза, м≥м≥ка, жестикул¤ц≥¤, швидк≥сть);

Ј        ѕедагог≥чна етика, чи користуЇтьс¤ вчитель авторитетом;

Ј        «овн≥шн≥й вигл¤д;

Ј        ”м≥нн¤ волод≥ти класом (ступ≥нь уважност≥ учн≥в ≥ зас≥б п≥дтримки уваги);

Ј        Ўк≥льно-г≥г≥Їн≥чн≥ умови (чистота класу, осв≥тлен≥сть, чи пров≥трене прим≥щенн¤, шум з коридору, ф≥зкультм≥нутка дл¤ 1-5 клас≥в, зм≥на вид≥в д≥¤льност≥ 6-11 клас)

  1. „и рац≥онально використовувавс¤ час уроку:

Ј        „и точно по дзв≥нку починаЇтьс¤ ≥ зак≥нчуЇтьс¤ урок;

Ј        ќрган≥зац≥¤ класу, в≥танн¤;

Ј        √отовн≥сть вчител¤ ≥ що вчитьс¤ до уроку.

 

 

Hosted by uCoz